: لیبیل پرینتر

استفاده از اين نوع پرينترهادر آزمايشگاه ها رواج داشته ولي در سالهاي اخيراز اين نوع از پرينترها دربخش پذيرش نيز استفاده مي شود. كاربرد اين ابزاردر بخش پذيرش به اين صورت مي باشد كه در اولین مراجعه بیمار به درمانگاه ، یک بارکد صادر مي گردد كه معمولا آن را بر روی دفترچه و يا كارت وقت دهی بیمار مي چسباند تا در مراجعات بعدی بتوان به سهولت بیمار را جستجو نمود تا از تشکیل پرونده های تکراری جلوگیری شود.كه يك نمونه از اين باركدها در زير آمده است.


در نرم افزار آزمایشگاه سالمت الکترونیك نیز پس از ثبت پذیرش آزمایشات، لیبل آن توسط لیبل . پرینت چاپ و بر روی لوله آزمایش چسبانده می شود