: پرینتر پرفراژ بر روی نسخه

با استفاده از این پرینتر میتوان مبالغ نسخ بيمه هاي مختلف را با توجه به فرمت هر بیمه بر روی برگه نسخه ، پرینت نمود تا دیگر نیاز به نوشتن مبالغ به صورت دستی نباشد.در نتیجه بر سرعت کار افزوده میشود و از اشتباه کاربر نیز جلوگیری میشود.