جواب: به منوی اطلاعات پایه رفته سپس در قسمت تعریف سازمان بیمه آن را تعریف کرده

جواب: به منوی قوانین رفته سپس به فرم تعیین تعرفه بیمه اولیه مراجعه نمایید

جواب: به منوی امکانات سیستم رفته به قسمت تعریف کاربران مراجعه نمایید