.از شرکت به مرکز وصل شده و نسبت به راهنمایی و رفع ایرادات اقدام نمایید( Anydeskیا RemotDesktop ) در این نوع پشتیبانی کارشناسان از طریق نرم افزارهایی مانند