.کارشناسان شرکت با هماهنگی قبلی در مرکز حضور پیدا کرده و برای آموزش و یا رفع ایراد اقدام می نمایند