.مراکز به صورت تلفنی با کارشناسان شرکت ارتباط برقرار کرده و راهنمایی لازم را دریافت کرده