:بارکد خوان

با استفاده از بارکد خوان میتوان بارکد هایی که در تشکیل پرونده صادر شده و یا بارکد هایی که بر روی برگه پذیرش چاپ شده را به سادگي اسکن نمود و بیمار توسط آن به سرعت جستجو شود